แนะนำตัวผู้สอน

9 กันยายน 2022

ประวัติ

P'ม็อบสอนภาษาอังกฤษตั้งแต่ตัวเองอยู่ชั้นมัธยมต้นครับ (สอนน้องๆประถม) เรียกได้ว่าทำงานส่งตัวเองเรียนครับ 555

เช่นกันครับ พอขึ้นม.ปลาย เราก็กระเถิบไปสอนภาษาอังกฤษน้องม.ต้น เป็นอย่างนี้เรื่อยๆจนถึงปัจจุบันครับ


เนื่องจาก P'ม็อบสอน TOEIC ซึ่งเป็นภาษาอังกฤษเกี่ยวกับการทำงาน P'ม็อบ เลือกที่จะเข้าไปทำงานในองค์กรต่างชาติที่ไม่ใช้ภาษาไทยเลยเพื่อเก็บประสบการณ์การใช้ภาษาอังกฤษจริงในที่ทำงานกว่า 8 ปี พร้อมสอนไปด้วยตลอดเพื่อเก็บประสบการณ์การสอน


หลังจากออกจากงานประจำแล้ว P'ม็อบสอนเต็มตัว ดูแลที่เรียน Moffice TOEIC และเป็นวิทยากรบรรยายภาษาอังกฤษให้กับมหาลัยชั้นนำทั่วประเทศ ทั้งออนไลน์และออนไซต์ เวลาส่วนมาก P'ม็อบจะดูแล ปรึกษา และวางแผนการเรียนให้น้องตัวต่อตัว (Private class) พร้อมพัฒนาหลักสูตรคอร์สออนไลน์ให้มีประสิทธิภาพ เรียนเสร็จพร้อมสอบ TOEIC 650+


ผลงาน

ผู้ก่อตั้งและผู้ดำเนินการ MOB ENGLISH CO., LTD.

เจ้าของเพจ Facebook: Moffice TOEIC 650+ ติวโทอิคออนไลน์ ดูแล วางแผนสอบให้ได้คะแนน TOEIC ตามเป้า

เจ้าของ Youtube channel: Moffice TOEIC

เจ้าของช่อง TikTok: @mofficetoeic

สร้างความสำเร็จให้นักเรียน ดูคะแนนและรีวิว

วิทยากรบรรยายภาษาอังกฤษ, TOEIC เน้นสร้างแรงบันดาลใจและทัศนคติที่ดีต่อภาษาอังกฤษ


นักศึกษาปริญญาเอก 2 รุ่น

หลักสูตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศาสตร์สิ่งแวดล้อมและการพัฒนาที่ยั่งยืน คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี


ปตท. PTT MCC BIOCHEM CO., LTD

บรรยายออนไลน์ในหัวข้อ TOEIC พลิกชีวิตแก่พนักงานบริษัทปตท.


สถานีตำรวจนครบาลห้วยขวาง

เป็นวิทยากรบรรยาย onsite หัวข้อ “ติว TOEIC แบบเร่งรัด” ให้กับคณะตำรวจระดับผู้บังคับบัญชา


มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

เป็นวิทยากรบรรยาย onsite โครงการ “พัฒนาศักยภาพนิสิตกิจกรรมเตรียมสอบ TOEIC” ให้กับนิสิต คณะเศรษฐศาสตร์ ทุกชั้นปี


มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย

เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษในหัวข้อ Public Speaking for Communication แก่พระภิกษุและบุคคลทั่วไป


คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (ก.ค. 2566)


คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (มี.ค. 2566)


คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (มี.ค. 2566)

เป็นวิทยากรบรรยาย onsite โครงการ “พัฒนาทักษะการใช้ภาษาต่างประเทศ” ให้กับนักศึกษา 500 คน (6 คณะ)คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ม.ค. 2566)

เป็นวิทยากรบรรยาย onsite โครงการ “พัฒนาศักยภาพนิสิตกิจกรรมเตรียมสอบ TOEIC” ให้กับนิสิต คณะเศรษฐศาสตร์ ทุกชั้นปี


 EDUCATION PLUS STREAMING AND SERVICE CO., LTD. (ม.ค. 2566)

จัดทำคอร์สออนไลน์หัวข้อ “English for Customer Service (Hotel)” ร่วมกับ EDUCATION PLUS STREAMING AND SERVICE CO., LTD.คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช (ส.ค. 2565)

บรรยายออนไลน์หัวข้อ “Basic Grammar ไวยกรณ์ภาษาอังกฤษเบื้องต้น”

ในโครงการผลิตครูเป็นเลิศเพื่อพัฒนาท้องถิ่นในระบบปิดให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 คณะครุศาสตร์

 

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช (ส.ค. 2565)

บรรยายออนไลน์หัวข้อ “English for Communication ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร”

ในโครงการผลิตครูเป็นเลิศเพื่อพัฒนาท้องถิ่นในระบบปิดให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะครุศาสตร์

 

EDUCATION PLUS STREAMING AND SERVICE CO., LTD. (ส.ค. 2565)

จัดทำคอร์สออนไลน์หัวข้อ “พิชิตข้อสอบ TOEIC (Reading Part)” ร่วมกับ Thai Asia Education Plus

 

SKILLLANE EDUCATION CO., LTD (ส.ค. 2565)

จัดทำคอร์สออนไลน์หัวข้อ “ปูพื้นฐาน Grammar เพื่อการสอบ TOEIC” ร่วมกับ SkillLane


คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (มิ.ย. 2565)

บรรยายออนไลน์ในโครงการพัฒนาทักษะทางภาษาเพื่อเตรียมความพร้อมในการสอบ TOEIC สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 2


สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (พ.ค. 2565)

บรรยายออนไลน์หัวข้อ “ติว TOEIC” ให้กับ นักศึกษาสาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์


คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (เม.ย. 2565)

จัดทำวิดีโอและสอนคอร์สออนไลน์ในหัวข้อ “ออนไลน์ TOEIC” ให้แก่นักศึกษาปี 4 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (มี.ค. 2565)

จัดทำวิดีโอและสอนคอร์สออนไลน์ในโครงการเตรียมความพร้อมเพื่อทดสอบภาษาอังกฤษ SSRU-TEP แก่อาจารย์และบุคลากรของ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

 

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ (พ.ย. 2564)

บรรยายออนไลน์หัวข้อ พิชิต TOEIC เพื่อสมรรถนะของการเป็นครูอย่างมืออาชีพแก่อาจารย์และนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ


คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ก.พ. 2564)

จัดทำวิดีโอและสอนคอร์สออนไลน์ในหัวข้อ “พื้นฐาน Grammar พร้อมเทคนิค Listening พิชิต TOEIC 550” ให้กับนักศึกษาคณะ

เศรษฐศาสตร์ทุกชั้นปีที่ร่วมโครงการ

 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (ส.ค. 2563)

เป็นวิทยากรบรรยาย onsite หัวข้อ “เตรียมความพร้อมทดสอบวัดระดับภาษาอังกฤษออนไลน์ Oxford online placement test” ให้กับ

นักศึกษาสาขาวิชาเอกภาษา อังกฤษและสาขาวิชาเอกภาษาอังกฤษธุรกิจ

 

คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (2562-2563)

เป็นวิทยากรบรรยาย onsite ในโครงการอบรม TOEIC ให้กับนักศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ชั้นปีที่ 3-4

 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย (พ.ย. 2561)

เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษในหัวข้อ Public Speaking for Communication แก่พระภิกษุและบุคคลทั่วไป


คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม และ คณะธุรกิจการบิน มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (ต.ค. 2561)

เป็นวิทยากรบรรยาย onsite ในโครงการเตรียมความพร้อมสำหรับการสอบภาษาอังกฤษ TOEIC ให้กับนักศึกษาคณะการท่องเที่ยวและการ

โรงแรมและคณะธุรกิจการบิน

วิทยาลัยนานาชาติจีน มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

เป็นวิทยากรบรรยาย onsite หัวข้อ “TOEIC Tactics” ให้กับนักเรียนแลกเปลี่ยนจากประเทศจีน วิทยาลัยนานาชาติจีน มหาวิทยาลัยธุรกิจ

บัณฑิตย์

. __________________________________________________________________________________________________________ .

คอร์สออนไลน์ที่ บอกลา คำว่า

"ดูวิดีโอไปเรื่อยๆ"

หากเราต้องใช้ TOEIC 650 ภายใน 1 เดือน CLICK

พิเศษ! ติวสดเก็งข้อสอบผ่าน Zoom!!


ติดต่องานบรรยาย วิทยากร Click

Google+
Line