บรรยายนอกสถานที่

14 สิงหาคม 2020

Google+
Line

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (May 2022)


มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (Public Speaking For Communication)


คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (OXFORD Online Placement)


คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน (TOEIC)
คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม & ธุรกิจการบิน มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (TOEIC)


สถานีตำรวจนครบาลห้วยขวาง (TOEIC)วิทยาลัยนานาชาติจีน มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (TOEIC)มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (TOEIC online)มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ (TOEIC online)
จัดคอร์สออนไลน์ SSRU-TEP อบรมพัฒนาศักยภาพทางด้านภาษาอังกฤษ 2022

อาจารย์และบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาจัดคอร์สออนไลน์ TOEIC

นักศึกษาปี 4 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาติดต่อ P'ม็อบ ได้โดยตรงที่เบอร์ 089-4907724 (Mob)

Google+
Line