บรรยายนอกสถานที่

14 สิงหาคม 2020

Google+
Line

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (มี.ค. 2566)

เป็นวิทยากรบรรยาย onsite โครงการ “พัฒนาทักษะการใช้ภาษาต่างประเทศ” ให้กับนักศึกษา 500 คน


มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ม.ค. 2566)

พัฒนาศักยภาพนิสิตกิจกรรมเตรียมสอบ TOEIC


EDUCATION PLUS STREAMING AND SERVICE CO., LTD.

English for Customer Service (Hotel)


มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (May 2022)


ปตท. PTT MCC BIOCHEM CO., LTD

หัวข้อ TOEIC พลิกชีวิต


มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

Public Speaking For Communication


คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

English for communication


คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

OXFORD Online Placement Test


คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน

TOEIC
คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม & ธุรกิจการบิน มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (TOEIC)


สถานีตำรวจนครบาลห้วยขวาง (TOEIC)วิทยาลัยนานาชาติจีน มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (TOEIC)มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (TOEIC online)มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ (TOEIC online)


จัดคอร์สออนไลน์ SSRU-TEP อบรมพัฒนาศักยภาพทางด้านภาษาอังกฤษ 2022

อาจารย์และบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา


จัดคอร์สออนไลน์ TOEIC

นักศึกษาปี 4 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาติดต่อ P'ม็อบ ได้โดยตรงที่เบอร์ 089-4907724 (Mob)

Google+
Line