บรรยายนอกสถานที่

14 สิงหาคม 2020

ผลงาน

ผู้ก่อตั้งและผู้ดำเนินการ MOB ENGLISH CO., LTD.

เจ้าของเพจ Facebook: Moffice TOEIC 650+ ติวโทอิคออนไลน์ ดูแล วางแผนสอบให้ได้คะแนน TOEIC ตามเป้า

เจ้าของ Youtube channel: Moffice TOEIC

เจ้าของช่อง TikTok: @mofficetoeic

สร้างความสำเร็จให้นักเรียน ดูคะแนนและรีวิว

วิทยากรบรรยายภาษาอังกฤษ, TOEIC เน้นสร้างแรงบันดาลใจและทัศนคติที่ดีต่อภาษาอังกฤษ


นักศึกษาปริญญาเอก 2 รุ่น

หลักสูตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศาสตร์สิ่งแวดล้อมและการพัฒนาที่ยั่งยืน คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี


ปตท. PTT MCC BIOCHEM CO., LTD

บรรยายออนไลน์ในหัวข้อ TOEIC พลิกชีวิตแก่พนักงานบริษัทปตท.


สถานีตำรวจนครบาลห้วยขวาง

เป็นวิทยากรบรรยาย onsite หัวข้อ “ติว TOEIC แบบเร่งรัด” ให้กับคณะตำรวจระดับผู้บังคับบัญชา


มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

เป็นวิทยากรบรรยาย onsite โครงการ “พัฒนาศักยภาพนิสิตกิจกรรมเตรียมสอบ TOEIC” ให้กับนิสิต คณะเศรษฐศาสตร์ ทุกชั้นปี


มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย

เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษในหัวข้อ Public Speaking for Communication แก่พระภิกษุและบุคคลทั่วไป


คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (ก.ค. 2567)


คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (มี.ค. 2566)คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (มี.ค. 2566)

เป็นวิทยากรบรรยาย onsite โครงการ “พัฒนาทักษะการใช้ภาษาต่างประเทศ” ให้กับนักศึกษา 500 คน


มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ม.ค. 2566)

พัฒนาศักยภาพนิสิตกิจกรรมเตรียมสอบ TOEIC


EDUCATION PLUS STREAMING AND SERVICE CO., LTD.

English for Customer Service (Hotel)


มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (May 2022)


ปตท. PTT MCC BIOCHEM CO., LTD

หัวข้อ TOEIC พลิกชีวิต


มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

Public Speaking For Communication


คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

English for communication


คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

OXFORD Online Placement Test


คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน

TOEIC
คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม & ธุรกิจการบิน มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (TOEIC)


สถานีตำรวจนครบาลห้วยขวาง (TOEIC)วิทยาลัยนานาชาติจีน มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (TOEIC)มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (TOEIC online)มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ (TOEIC online)


จัดคอร์สออนไลน์ SSRU-TEP อบรมพัฒนาศักยภาพทางด้านภาษาอังกฤษ 2022

อาจารย์และบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา


จัดคอร์สออนไลน์ TOEIC

นักศึกษาปี 4 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาติดต่อ P'ม็อบ ได้โดยตรงที่เบอร์ 089-4907724 (Mob)

Google+
Line