Verb infinitive ที่ชอบออกข้อสอบ TOEIC

28 ตุลาคม 2018

Infinitive คือ กริยาไม่แท้ชนิดหนึ่ง โดยรูปแบบของ Infinitive จะเป็นคำกริยาช่องที่ 1 เท่านั้น ไม่ผันไม่เปลี่ยนตาม Tense ไม่ทำเป็นพหูพจน์อะไรเลย สามารถแบ่งออกแบ่ง 2 ประเภท คือ Infinitive with to และ Infinitive without to (มี to และไม่มี to)


1) Infinitive with to (แบบมี to) คือ คำกริยาธรรมดาที่นำหน้าด้วย to


to + infinitive สามารถทำหน้าที่ได้หลายกรณี เช่น                     

- เป็นคำนามและทำหน้าที่เป็นประธานและกรรมของประโยค

- เป็นคำคุณศัพท์

- เป็นคำกริยาวิเศษณ์


เราใช้  to + infinitive เมื่อ . . .


• เพื่อบอกวัตถุประสงค์ของการกระทำนั้นๆ (to answer "Why...?")

He bought some flowers to give to his wife. ซื้อดอกไม้เพื่อ…ให้ภรรยา

He locked the door to keep everyone out. ล็อคประตูเพื่อ...กันคนอื่น


• ใช้ตามหลังคำกริยาบางชนิด, คำกริยาที่แสดงถึงความคิด, ความรู้สึก และ การบอกกล่าว

choose, decide, expect, forget, hate, hope, intend, learn, like, love, mean, plan, prefer, remember, want, would like, would love, agree, promise, refuse

และคำกริยาบางพวกต้องตามด้วย direct object ก่อน จึงตามด้วย to -  infinitive เช่น

advise, ask, encourage, invite, order, persuade, remind, tell, warn, expect, intend, would prefer, want, would like

         

She reminded me to turn the lights out.

He encouraged his friends to vote for him.


• ใช้ตามหลัง adjective บางคำ เพื่อให้เหตุผลของคำ adjective เหล่านั้น เช่น

disappointed, glad, sad, happy, anxious, pleased, surprised, proud, unhappy

We were happy to come to the end of our journey = We were happy because we had come to the end of our journey

John was surprised to see me = He was surprised because he saw me


• เรามักใช้  to-infinitive หลังคำ adjectives เหล่านี้เพื่อออกความเห็น

difficult, easy, possible, impossible, hard, right, wrong, kind, nice, clever, silly, foolish

It’s easy to play the piano, but it’s very difficult to play well.

He spoke so quickly it was impossible to understand him.


• Adjective อื่นๆที่ใช้กับ to-infinitive คือ

able, unable, due, eager, keen, likely, unlikely, ready, prepared, unwilling, willing

Unfortunately I was unable to work for over a week.

I am really tired. I’m ready to go to bed.


• เราใช้ preposition for กับ adjective เหล่านี้เพื่อบอกว่า บ่งบอกว่ามันหมายถึงใคร

difficult, easy, possible, impossible, hard

It was difficult for us to hear what she was saying.

It is easy for you to criticise other people.


• เราใช้ preposition of กับ adjective อื่นๆ

It’s kind of you to help.

It would be silly of him to spend all his money.


• to – infinitive ทำหน้าที่เป็น  postmodifier หลังคำนามธรรม (abstract nouns ) เช่น                     

ability, desire, need, wish, attempt, failure, opportunity, chance, intention                       

I have no desire to be rich.                      

They gave him an opportunity to escape.                      

She was annoyed by her failure to answer the question correctly.


• เรามักใช้ to-infinitive เป็น postmodifier หลังสรรพนามไม่ชี้เฉพาะ (indefinite pronoun)

When I am travelling I always take something to read.

I was all alone. I had no one to talk to.

There is hardly anything to do in most of these small towns.


• ใช้ to-infinitive กับ QUESTION WORDS

คำกริยาบางคำเช่น  ask, decide, explain, forget, know, show, tell, และ understand


สามารถตามหลังด้วย question word เช่น where, how, what, who, และ when + the to-infinitive.

Do you understand what to do?

Tell me when to press the button.

 

2) Infinitive without to (แบบไม่มี to) คำกริยาธรรมดาที่ไม่มี to นำหน้า


Infinitive without to นั้นค่อนข้างง่ายเพราะมีเงื่อนไขการใช้ที่ชัดเจน ดังนี้


• ใช้ Infinitive without to ตามหลัง modal verb (V.ช่วย) ได้แก่

will, would, shall, should, must, can, could, may, might, must not


She will bring the textbook for us to review.

I might go to Korea this winter.


•  ใช้ Infinitive without to ตามหลังโครงสร้างประโยคต่อไปนี้

Had better, would rather, would sooner, why not


You had better clean up your room.

I would rather study for my upcoming TOEIC exam.


• ใช้หลังคำว่า please, help, let, make, see, hear, feel, watch, notice

Don't make me study that boring grammar book!

Let’s go for a walk together.


• question word Why ใช้ Infinitive without to ตามหลังเมื่อเป็นการให้คำแนะนำ

Why wait until tomorrow?

Why not ask him now?


. ______________________________________________________________________________________ .

ครบทั้งเทคนิค Listening, Grammar & Reading


PRO! จาก 6,680 เหลือเพียง 3600 เท่านั้น!!

ทวนได้ไม่อั้น 1 ปี พร้อมสอบ!!

ไม่มีเวลาเตรียมตัว! เราเข้าใจ!

ขับไปสอนให้ถึงที่ ตัวตัวตัวกับ P'ม็อบ

12 ชั่วโมงนี้ โฟกัสไปที่น้องคนเดียวเท่านั้น!


8,900.-

พร้อมสอบ-หลังเรียนและติดตามผล!!

ติดต่องานบรรยาย วิทยากร Click


Google+
Line