Connectors หรือ Conjunctions ที่ออกสอบ TOEIC บ่อยๆ

26 ตุลาคม 2018

Conjunctions แบ่งออกเป็น 3 กลุ่มด้วยกัน

 

1) Coordinating Conjunctions - คำเชื่อมประโยค


ใช้เชื่อมคำหรืออนุประโยคที่มีความสำคัญพอๆ กัน เช่น for, and, nor, but, or, yet, so


ให้ท่องว่า F A N B O Y S


โดยคำว่า and, but, nor และ or จะทำหน้าที่เชื่อมคำหรือกลุ่มคำประเภทเดียวๆ กันเสมอ ทั้งคำนาม กริยา adj. adv.


เช่น Beauty (n.) and the beast (n.)


James or Michelle will be promoted. (Two nouns joined by or.)


The chair was old but comfortable. (Two adjectives joined by but.)


Amanda worked every day and partied every night. (Two verbs joined by and.)


* โดย for แสดงเหตุ และ so แสดงผล


She was sick, so she went to the doctor.

(Cause: She was sick. Result: She went to the doctor.)


They stayed late at the office, for they had work to do.

(Cause: They had work to do. Result: They stayed late at the office.)


คำว่า yet เป็น adv. ก็ได้ เช่น I haven't finished homework yet. (คนละเรื่องกับ Conjunction)

และเป็นคำเชื่อมก็ได้ นั่นคือ yet = but เช่น Charles works as an accountant, yet he was trained to be a lawyer.


2) Correlative Conjunctions - คำคู่


คำสันธานประเภทนี้มาเป็นคู่ ไม่สามารถมาเดี่ยวๆ ได้ การใช้ก็เหมือนกับประเภทแรกคือเชื่อมของสิ่งเดียวกันเข้าด้วยกัน


เช่น both … and ..., not … but…, either … or …, neither … nor …, not only … but also …, whether … or …, as … as


Examples:


1. The report is either on the desk or in the copier room.

(Nouns are the type of word joined.)


2. The delivery was made neither in the morning nor in the afternoon.

(Phrases are the type of word joined.)

Note: Never use neither or and either nor.


3. Their manager doesn't laugh as often as your boss laughs.

(Two clauses are joined.)


4. Both his uncle and his cousin work in forestry.

(Nouns are the type of word joined.)


The presentation was both interesting and educational.

(Adjectives are the type of word joined.)


Incorrect:     My friend learned both French as well as Japanese in school.

Correct:      My friend learned both French and Japanese in school.


5. The boss is not only friendly but also very smart.

(Adjectives are the type of word joined.)


Note 1: Do not use but in place of but also.

Incorrect:    Leave behind not only your cellphone but your computer.

Correct:      Leave behind not only your cellphone but also your computer.


Note 2: Only not is grammatically wrong.

Incorrect:    They will teach only not new skills but also new knowledge.

Correct:      They will teach not only new skills but also new knowledge.


6. The company creates not hardware but software.

(Nouns are the type of word joined.)


Incorrect: He should have spoken not louder only more slowly.

Correct:      He should have spoken not louder but more slowly.


3) Subordinating Conjunction คือ คำสันธานที่ใช้เชื่อมประโยคใจความรองเข้ากับประโยคใจความหลัก 


Examples:


Unless we start now, we will not finish on time.


Because he enjoys traveling, he became the company's sales representative.


The main office is in an old building where the alarms need to be updated.


The clerk was writing an e-mail when her computer failed.

Note: Make sure the subordinating conjunction is placed at the start of the dependent clause.


Incorrect:     After they have to go to work, their vacation ends.

Incorrect:     Their vacation ends after they have to go to work.

Correct:      After their vacation ends, they have to go back to work.


ตัวแปลกๆ ที่ข้อสอบ TOEIC ออกบ่อย


as, like = เหมือน, คล้ายกัน

Malee loved singing as a child.

มาลีชอบร้องเพลงเหมือนเด็ก

Like me, you are too young to have a boyfriend.

ก็เหมือนฉันนั่นแหละ เธอยังเด็กเกินไปที่จะมีเพื่อนชายas … as = เท่ากัน, พอๆ กัน

You are as old as I.

คุณอายุเท่าๆ กับผม

This car is not as new as that one.

รถยนต์คันนี้ไม่ใหม่พอๆ กับคันนั้นas if, as though = ราวกับว่า

He burst into a high-pitched laugh, as if he’d said something funny.

เขาหัวเราะก๊าก ราวกับว่าเขาได้พูดเรื่องตลกออกมา

He looked at me as though I were mad.

เขามองผมราวกับว่าผมเป็นคนบ้า


if = ถ้า // unless = ถ้า … ไม่

If I were you. I would go to see the doctor.

ถ้าผมเป็นคุณ ผมจะไปหาหมอ

You will miss the show unless you hurry.

คุณจะพสาดชมการแสดง ถ้าคุณไม่รีบ


seeing that / provided that / supposing that/so long as = ถ้า

I don’t mind his coming with us, provided that he pays for his own meals.

ผมไม่ว่าอะไรที่เขาจะมากับเรา ถ้าหากเขายอมจ่ายเงินค่าอาหารเอง


though / although / while / whereas / even though = แม้ว่า 

Although the car is old, it still runs well.

แม้ว่ารถยนต์จะเก่า แต่มันยังวิ่งดี

I can still remember, even though it was so long ago.

ผมยังจำได้ แม้ว่ามันจะผ่าน ไปนานแล้ว


where / wherever = ที่ใดก็ตาม

If you could go wherever you wanted to in the world, where would you go?

ถ้าคุณสามารถจะไปที่ไหนก็ได้ที่คุณต้องการจะไปในโลกนี้คุณจะไปไหน

 

so that / in order that = เพื่อว่า

We water the flowers every evening so that they may not die.

เรารดนํ้าต้นดอกไม้ทุกเย็น เพื่อว่ามันจะได้ไม่ตาย


rather than / sooner than = ชอบ/อยากจะ … มากกว่า

I would sooner read than watch TV.

ผมอยากจะอ่านหนังสือมากกว่าดูโทรทัศน์


Because/as/since=เนื่องจาก, เพราะว่า

He didn’t go to school because he was sick.

เขาไม่ไปโรงเรียนเนื่องจากเขาป่วย


so that / such that = เป็นผลทำให้

True friendship is such that friends should never refuse to help one another.

มิตรภาพที่แท้จริงเป็นผลทำให้เพื่อนไม่ปฏิเสธที่จะช่วยเหลือกัน


whether / if = ใช่หรือไม่, หรือเปล่า

I asked whether that man was a criminal.

ผมถามว่าชายคนนั้นเป็นอาชญากรใช่หรือไม่

I wondered if you would like to come with us.

ผมอยากจะทราบว่า คุณจะมากับเราหรือเปล่า


when / whenever = เมื่อ, เมื่อใดก็ตาม

Come and see me whenever you need some help.

จงมาหาผม เมื่อใดก็ตามที่คุณต้องการความช่วยเหลือ


while / as = ในขณะที่

While I was taking a bath, the telephone rang.

ในขณะที่ผมกำลังอาบน้ำ โทรศัพท์ได้ดังขึ้น


now (that) = ตอนนี้

Now that she’s found him, she’ll never let him go.

ตอนนี้เธอได้พบเขาแล้ว เธอจะไม่ปล่อยให้เขาจากไปอีก


before = ก่อน, until/till = จนกระทั่ง, จนกว่า

You will get free education until you are 16.

คุณจะได้รับการศึกษาแบบให้เปล่า จนกว่าคุณจะอายุ 16 ปี

Can I see you before noon?

ผมขอพบคุณก่อนเที่ยงวันได้ไหม


after = หลังจาก, since = ตั้งแต่

He was ill after the meal.

เขาป่วยหลังจากทานอาหารเสร็จ

I have lived here since 1995.

ผมได้อาศัยอยู่ที่นี่มาตั้งแต่ปี 1995.


once / whereupon / when = ตั้งแต่ครั้ง, เมื่อ

His company was shut down, whereupon he returned to Bangkok.

บริษัทของเขาได้ถูกปิด ตั้งแต่ครั้งที่เขากลับมากรุงเทพฯ


the… the … → หลัง the ตามด้วย comparative adjective form (แสดงการรับทอดกัน)

The sooner, the better.

ยิ่งเร็ว ยิ่งดี

The more you eat, the fatter you will be

ยิ่งคุณกินมากเท่าใด คุณก็ยิ่งจะอ้วนขึ้นเท่านั้น

The more I see him, the less I like him.

ยิ่งดิฉันเห็นเขามากเท่าใด ดิฉันก็ยิ่งชอบเขาน้อยลงเท่านั้น


. ______________________________________________________________________________________ .

ครบทั้งเทคนิค Listening, Grammar & Reading


PRO! จาก 6,680 เหลือเพียง 3600 เท่านั้น!!

ทวนได้ไม่อั้น 1 ปี พร้อมสอบ!!

ไม่มีเวลาเตรียมตัว! เราเข้าใจ!

ขับไปสอนให้ถึงที่ ตัวตัวตัวกับ P'ม็อบ

12 ชั่วโมงนี้ โฟกัสไปที่น้องคนเดียวเท่านั้น!


8,900.-

พร้อมสอบ-หลังเรียนและติดตามผล!!

ติดต่องานบรรยาย วิทยากร Click


Google+
Line