สรุปการใช้ If clause ทุกแบบ

28 ตุลาคม 2018

แบบที่ 1 ใช้กับเหตุการณ์ที่เป็นความจริงทั่วไป ใช้พูดถึงกรณีที่ถ้าเกิดสิ่งหนึ่ง ต้องเกิดอีกสิ่งหนึ่งเสมอ


โดยใช้ present simple ในประโยคทั้งสองประโยค

(ประโยคหนึ่งจะอยู่ในรูปของ if-clause ส่วนอีกประโยคจะอยู่ในรูปของ main-clause )


If + Present Simple, Present Simple

(If + subject + V.1, subject + V.1)


ตัวอย่าง

If people eat too much, they get fat. ถ้ากินมากจะอ้วน

I can’t drink alcohol if I have to drive. ฉันไม่สามารถดื่มแอลกอฮอล์ถ้าฉันต้องขับรถ

 

แบบที่ 2 ใช้กับเหตุการณ์ที่เป็นเหตุเป็นผลซึ่งกันและกัน 


If + present simple, … will + infinitive

(If + subject + V.1, subject + will/be going to + V.1)


ตัวอย่าง

If I have enough money, I‘ll buy some new dress. ถ้ามีเงินพอ ฉันจะซื้อชุดใหม่

If you sit in the sun, you’ll get burned. ถ้าเธอนั่งตากแดดผิวเธอจะไหม้นะ

 

แบบที่ 3 ใช้กับเหตุการณ์สมมติหรือใช้พูดถึงความใฝ่ฝันว่าอยากให้เกิดขึ้นในอนาคตแต่อาจไม่เกิดขึ้นก็ได้


If + past simple,.....would + infinitive

(If + subject + V.2 , Subject + would + V.1)


ตัวอย่าง

If you were the miss Thailand world, what would you change about this country?

ถ้าคุณเป็นนางสาวไทย คุณจะเปลี่ยนอะไรในประเทศนี้

If I were you, I wouldn’t go out with that man. ถ้าฉันเป็นเธอฉันจะไม่ไปเที่ยวกับเขา

 

แบบที่ 4 สมมติเกี่ยวกับเหตุการณ์ในอดีตที่ไม่ได้เกิดขึ้นจริง


If + past perfect ,..... would have + past participle

(If + subject + had + V.3, subject + would + have +V.3)


ตัวอย่าง

If you had worked harder, you would have passed your exam. 

ถ้าคุณขยันให้มากกว่านี้ คุณก็น่าจะสอบผ่าน (จริงๆ แล้วสอบตกไปแล้ว)

If I had met you before, we would have been together.

ถ้าฉันพบคุณก่อนหน้านี้ เราก็น่าจะได้อยู่ด้วยกันไปแล้ว (จริงๆ แล้วฉันพบคุณช้าไป)ตัวอย่าง If + Clause ในข้อสอบ TOEIC


If the product is not safe, we __________ it.

(A) has sell

(B) will sell

(C) didn’t sell

(D) will not sell


ตอบข้อ D หากเราดูจากโครงสร้างของประโยค If อยู่ในรูปของ Present Simple tense

ประโยค Clause ที่เป็นไปได้คือPresent simple หรือFuture simple จากตัวเลือกจะเหลือข้อ B และ D

เมื่อดูตามความหมายแล้ว ตอบข้อ D เพราะเมื่อสินค้าไม่ปลอดภัย เราจะไม่ขาย

 

If I __________ that parking space, I would never have parked there.

(A) have paid

(B) had paid

(C) pay

(D) will pay

ตอบข้อ B เพราะ Main clause ที่ให้มา คือ would have + V.3 ดังนั้น

ตามโครงสร้างประโยคที่ถูกต้อง If clause จึงต้องเป็น Past perfect (had + V.3) จึงตอบข้อ B  


. ______________________________________________________________________________________ .

ครบทั้งเทคนิค Listening, Grammar & Reading


PRO! จาก 6,680 เหลือเพียง 3600 เท่านั้น!!

ทวนได้ไม่อั้น 1 ปี พร้อมสอบ!!

ไม่มีเวลาเตรียมตัว! เราเข้าใจ!

ขับไปสอนให้ถึงที่ ตัวตัวตัวกับ P'ม็อบ

12 ชั่วโมงนี้ โฟกัสไปที่น้องคนเดียวเท่านั้น!


8,900.-

พร้อมสอบ-หลังเรียนและติดตามผล!!

ติดต่องานบรรยาย วิทยากร Click


Google+
Line